Stadgar för föreningen Sportfiskeklubben 

Jämtlandskroken  fastställda 2005-03-14

§ 1 Föreningens namn 

 Sportfiskeklubben Jämtlandskroken. 

§ 2 Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att bedriva friluftsliv i form av fiske. Arrangera fisketävlingar, deltaga i fisketävlingar och bedriva ungdomsverksamhet inom fiske samt att utöva fiskevård. 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva studieverksamhet för föreningens medlemmar. Rekrytera nya medlemmar. Föreningsarbete och styrelsearbete ska bedrivas genom ideellt arbete. Ungdomsverksamhet skall prioteras. 

§ 3 Föreningens hemort 

Östersund i Östersunds kommun, Jämtland/Härjedalens län. 

§ 4 Medlemskap 

Medlem i föreningen är den som erlagd av årsmötet fastställd årsavgift. 

§ 5 Medlemsavgifter 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemskap kan bestå antigen av enskild eller av familjmedlemskap. 

§ 6 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter jämte 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva, Vid förfall inträder suppleant, Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennas ställe för tiden t o m nästa årsmöte 

§ 7 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. 

Styrelsen är beslutsför då minst 4 st personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassören var för sig. 

§ 8 Räkenskaper 

Räkenskapsåret skall vara kalenderår. 

Styrelsen årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 15 feb. 

§ 9 Revisorer 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 1 mars avge sin revisionsberättelse.

 

§ 10 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls före den 15 mars. på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte ska ske i ortspressen och på föreningens hemsida 10 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordföranden och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av protokollsjusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhet-/räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

11. Val av ordföranden i föreningen för en tid av 1 år. 

12. Val av 3 styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år. 

13. Val av övriga funktionärer. 

14. Val av revisorer samt suppleanter. 

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

16. Avslut.  Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas

om detta inte funnits i kallelsen till årsmötet 

§ 11 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

§ 12 Rösträtt 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet 

Beslut fattas med bifallsrop(acklamation) eller om så begärs, efter omröstning(votering) Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

 

§ 14 Regler för ändring av stadgarna 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antal avgivna röster.

Förslag till ändring av dessa stadgar får ges såväl av medlem som styrelsen. 

§ 15 Utträde 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej. 

§ 16 Uteslutning 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning att denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att uteslutning skett. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom minst 14 dagar.

I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 30 dagar efter beslutet. 

§ 17 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Sportfiskarna. 

Östersund 2005-03-14 Östersund 2005-03-14