Stadgar för föreningen Sportfiskeklubben

Jämtlandskroken

§ 1 Föreningens namn 

 Sportfiskeklubben Jämtlandskroken.

§ 2 Föreningens ändamål

·         Föreningen har till ändamål att bedriva friluftsliv i form av fiske

·         Arrangera fisketävlingar, deltaga i fisketävlingar.

·         Bedriva ungdomsverksamhet inom fiske samt att utöva fiskevård.

·         Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva studieverksamhet för föreningens medlemmar

·         Rekrytera nya medlemmar

·         Föreningsarbete och styrelsearbete ska bedrivas genom ideellt arbete

·         Ungdomsverksamhet skall prioriteras

§ 3 Föreningens hemort

Östersund i Östersunds kommun, Jämtland/Härjedalens län.

§ 4 Medlemskap

·         Medlem i föreningen är den som erlagd av årsmötet fastställd årsavgift.

·         Medlemsåret är lika med Sportfiskarnas (1/4—31/3)

§ 5 Medlemsavgifter

·         Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet, mellan 1/3 och 25/3 för registrering hos Sportfiskarna

·         Medlemskap kan bestå antigen av enskild eller av familjemedlemskap (gifta, sammanboende och hemmaboende juniorer).

§ 6 Styrelsen

·         Styrelsen består av ordförande och 4 övriga ledamöter jämte 1 suppleant.

·         Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, tävlingsledare och ungdomsledare.

·         Vid förfall inträder suppleant

·         Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennas ställe för tiden fram till nästa årsmöte

§ 7 Styrelsens uppgifter

·         Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

·         Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

·         Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut,

·         Styrelsen ska handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper

·         Styrelsen ska avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret

·         Styrelsen ska avge verksamhetsberättelse till årsmötet för det senaste verksamhetsåret

·         Styrelsen ska avge verksamhetsplan till årsmötet för det kommande verksamhetsåret

·         Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

·         Styrelsen är beslutsför då minst 3 st personer är närvarande.

·         Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

·         Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassören var för sig.

§ 8 Räkenskaper

·         Räkenskapsåret skall vara kalenderår.

·         Styrelsen årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 15 feb.

§ 9 Revisorer

·         Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av årsmötet utsedda revisorer.

·         Revisorerna ska till ordinarie årsmöte avge sin revisionsberättelse

§ 10 Årsmöte

·         Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls före den 1 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.

·         Kallelse till årsmöte ska ske med mail och på föreningens hemsida 10 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte

·         Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.      Val av ordföranden för mötet.

2.      Val av styrelsen föreslagen sekreterare för mötet.

3.      Fastställande av röstlängd för mötet.

4.      Val av en protokollsjusterare och rösträknare.

5.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.      Fastställande av dagordning.

7.      a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhet-/räkenskapsåret.

8.      Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10.  Fastställande av medlemsavgifter.

11.  Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12.  Val av ordföranden i föreningen för en tid av 1 år.

13.  Val av 2 styrelseledamöter samt en suppleant för en tid av 2 år.

14.  Val av övriga funktionärer.

15.  Val av revisorer samt suppleanter.

16.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

17.  Avslut.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits i kallelsen till årsmötet

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.

På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

·         Beslut fattas med bifallsrop(acklamation) eller om så begärs, efter omröstning(votering)

·         Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

·         Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

·         Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

·         För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antal avgivna röster.

·          Förslag till ändring av dessa stadgar får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

·         Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen

·         Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att:

a)  betala beslutade avgifter

b)  motarbetat föreningens verksamhet, eller

c)  uppenbarligen skadat föreningens intressen

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att uteslutning skett

Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom minst 14 dagar

I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.

Beslutet ska tillställas den berörde inom 30 dagar efter beslutet.

 § 17 Upplösning av föreningen

·         För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

·         Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas av sittande styrelse

 

 

 Underskrivet exemplar förvaras av sekreteraren

 

Östersund 2021-11-17                                                   Östersund 2021-11-17       

 

Beuno Eriksson                                                                Håkan Löfqvist

Ordförande för mötet                                                     Vid mötet vald justerare